Miljö & Kvalitét

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.
Vi är också medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda
är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
miljomiljo
miljo
Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot god arbetsmiljö och mot miljön. Inför t.ex. beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och kosekvenserna bedömas i samarbete med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

KVALITÉTSPOLICY

Det är Mellansvenska Fasad ABs policy att till rätt pris leverera, rätt produkt i rätt tid för att på bästa sätt motsvara kundens förväntningar